SILESIA ENDECJA REGULAMIN KATOWICE 2018
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
Stowarzyszenie SIELESIA ENDECJA zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Art. 2.
Stowarzyszenie Silesia Endecja używa skrótu „SND”.
Art. 3.
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

Art. 4.
Stowarzyszenie Silesia Endecja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw.
Art. 5.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
Art. 6.
Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
Art. 7.
Stowarzyszenie SILESIA ENDECJA stanowi związek osób fizycznych, które chcą działać na rzecz Polski i jej mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska.
Art. 8.
Główne cele Stowarzyszenia SILESIA ENDECJA:
1. Działalność społeczno-polityczna i edukacyjna oraz wspieranie obywatelskich inicjatyw lokalnych i regionalnych. W swojej działalności Stowarzyszenie opiera się na ideach i tradycjach Narodowej Demokracji
2. Inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie wszelkich działań służących społecznopolitycznemu, kulturowemu i gospodarczemu rozwojowi kraju i regionu.
3. Krzewienie idei wzmocnienia tak zwanej klasy średniej oraz wspieranie przedsiębiorczości.
4. Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego, tradycji i wartości patriotycznych, a także kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej.
5. Budowanie fundamentów dla idei narodowo-demokratycznej w obszarze polityki lokalnej i regionalnej.
6. Działania na rzecz budowy platformy współpracy środowisk prawicowych i wolnościowych.
Art. 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
2. Współpracę z samorządem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych, historycznych, kulturalnych i sportowych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia.
5. Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, wykładów, szkoleń i warsztatów z osobami ze świata nauki, kultury, sportu i polityki.
6. Organizowanie kampanii społecznych.
7. Organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych.
8. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
9. Fundowanie stypendiów
Wszelkie działania Stowarzyszenia będą się odbywać z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 10.
Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Do tego czasu osoba zgłaszająca pozostaje kandydatem.
Art. 11.
Członek stowarzyszenia może uzyskać tytuł członka zwyczajnego lub członka honorowego.
Art. 12.
Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, wykazujące znajomość problematyki, którą zajmuje się stowarzyszenie. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna wskazana przez Zarząd. Tytuł Członka Honorowego nadaje zebranie członków.
Art. 13.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestnictwa w Zebraniu Członków Stowarzyszenia z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
2. Wysuwania opinii, postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia.
3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Art. 14.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Brania czynnego udziału w pracach stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
2. Uczestniczenia w Zebraniach Członków.
3. Przestrzegania regulaminu stowarzyszenia oraz innych regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
Art. 15.
Członek honorowy ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia;
2. zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
Art. 16.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Prezesa Zarządu
2. skreślenia przez Zarząd w przypadku nie płacenia składek i nie uczestniczenia w pracach stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3. z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminowych, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
4. działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
6. śmierci członka,
7. rozwiązania Stowarzyszenia
Art. 17.
Od uchwały o skreśleniu służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. Będzie ono rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. Do tego czasu członek jest zawieszony w prawach członka.
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
Art. 18.
1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków
b) Prezes Stowarzyszenia
c) Zarząd Stowarzyszenia
d) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata.
3.
Art. 19.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ZEBRANIE CZŁONKÓW
Art. 20.
1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zebranie Członków stanowią członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 21.
1. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu raz na dwa lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zebrania Członków, zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia (e-mail, telefonicznie lub pisemnie) co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum, które stanowi ½ ogólnej liczby członków, zwołuje się zebranie w drugim terminie, który następuje 30 min po pierwszym Zebraniu.
Art. 22.
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
a) Komisji Rewizyjnej
b) 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia (e-mail, telefonicznie lub pisemnie) nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
Art. 23.
1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Zebrania Członków),
e) uchwalanie wysokości składek członkowskich
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi,
g) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu,
h) nadawanie tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

2. Głosowanie przy udzielaniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi Stowarzyszenia odbywa się w trybie jawnym.
3. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia powinny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji (osobiście lub za pomocą pisemnego oświadczenia woli).
Art. 24.
1. Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrania i sekretarza.
2. Przewodniczącym i sekretarzem zebrania nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia ani Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym w pierwszym terminie, a w drugim, który następuje 30 min. później od zakończenia pierwszego Zebrania, bez względu na liczbę obecnych członków.
4. W skład władz Stowarzyszenia wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów. Wybór władz stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym. Każda kandydatura jest głosowana osobno chyba , że Zebranie Członków zdecyduje inaczej.
5. Z przebiegu Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Art. 25.
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes Stowarzyszenia,
3. Prezes ma prawo powoływać Wiceprezesów spośród Członków Zarządu,
4. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia oraz Członków Zarządu i liczy od 3 do 8 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
5. Pierwsze posiedzenie zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia Zebrania Członków.
Art. 26.
1. Prezes wraz z Zarządem kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za swoja pracę odpowiedzialność przed Zebraniem Członków. W szczególności:
a) Kieruje bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
b) przyjmuje w poczet członków stowarzyszenia i podejmuje uchwały o skreśleniu członków,
c) przygotowuje wnioski o nadanie tytułu członka honorowego stowarzyszenia,
d) wykonuje uchwały i zalecenia Zebrania Członków,
e) wykonuje uchwały Komisji Rewizyjnej dotyczące skreślenia członków,
f) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów
3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona lub trzech członków zarządu łącznie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. W imieniu Zarządu korespondencję Stowarzyszenia może podpisywać każdy z CzłonkówZarządu.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa zarządu oraz dwóch Członków Zarządu działających wspólnie.
6. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nie pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
7. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2) Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3) Zawarcie umowy kredytu lub pożyczki
4) Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy
5) Zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.
KOMISJA REWIZYJNA
Art. 27.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie Członków.
2. Komisja może wybrać spośród siebie Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu zarządu.
Art. 28.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej
b) kontrola wykonania uchwał Zebrania Członków
c) opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych
d) przygotowanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Zebranie Członków
e) zwołanieZebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym Regulaminem.
f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
2. W przypadku określonym w pkt. e 1 ust. Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 29.
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Art. 30.
1. Dla składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia w tym podpisywania umów, aktów notarialnych, zobowiązań, czeków i pełnomocnictw są wymagane podpisy Prezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu działających wspólnie.
2. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy za wyjątkiem pierwszego roku, który zaczyna się w dniu rejestracji stowarzyszenia a kończy się 31.12.2018.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 31.
1. Zmiana Regulaminu nie może być dokonana na podstawie wniosku nagłego, lecz musi wpłynąć do zarządu stowarzyszenia najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania Członków.
Art. 32.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku oraz wyboru likwidatora podejmuje Zebranie Członków.
2. Składniki majątkowe mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom o zbieżnych celach.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Regulamin przyjęto uchwałą w dn. 15.02.2018r

Regulamin-SILESIA-ENDECJA